شنبه ۰۹ تير ۱۳۹۷ ۱۳:۲۷ ۴۷۵ مرتبه

اهداف

1- تحق اهداف چشم انداز بیست ساله نظام، نقشه جامع علمی کشور و نقشه جامع علمی سمت و تحوم اموز در تفاهم نامه آمایش سرزمین در حومه محورهای مرتبط

2- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه دانش سرطان

3- انجام پژوهشهای بنیادی، بالینی و اپیدمیولوژیک در زمینه دانش سرطان در جهت ارتقاء سمت احاد جامعه و تهیه شواهد علمی برای دست اندرکاران سمت به منظور کاهش بار بیماریهای سرطان

4- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

5- تربیت نیروی انسانی محق در زمینه دانش سرطان جهت حرکت در مرزهای دانش

6- ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین

7- تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

8- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

9- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و زموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قو انین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶