چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۴۲ ۴۶۵ مرتبه

فعالیت های آزمایشگاه

 

 

فعالیتهای آزمایشگاه :

1- رنگ آمیزی

انواع رنگ آمیزی­های رایت، گیمسا، آهن، PAS و MPO بر روی نمونه های خون محیطی و مغز استخوان انجام می گیرد.

  • رنگ­آمیزی رایت ( wright stain):

این رنگ دارای رنگینه های اسیدی مثل ائوزین و رنگینه های بازی یا قلیائی مثل متیلن بلو (آبی متیلن) است. در این رنگ آمیزی، اجزا و ساختمانهای اسیدی مانند هسته سلول که بازوفیلیک یا قلیادوست هستند، رنگهای قلیائی را می پذیرند و آبی رنگ میشود. اجزا وساختمانهائی که اسیدوفیلیک (اسید دوست) یا ائوزینوفیلیک (ائوزین دوست) هستند مانند اجزای سیتوپلاسم سلولها، با این رنگ آمیزی قرمز رنگ می­شوند.

  • رنگ­آمیزی گیمسا (Giemsa stain):

این رنگ خود حاوی دو رنگینه متیلن بلو و ائوزین است. متیلن بلو خاصیت بازی دارد و قسمتهای اسیدی سلول مانند  نوکلئیک اسید هسته سلول ها  را رنگ می کند که با این رنگ آمیزی به رنگ آبی تیره متمایل به بنفش در می آید. رنگ ائوزین خاصیت اسیدی دارد و دانه های موجود در سیتوپلاسم سلول که خاصیت بازی دارند، با ائوزین به رنگ نارنجی در می­آیند. به عنوان نمونه  دانه های موجود در سلول های ائوزینوفیل که با رنگ آمیزی گیمسا به رنگ نارنجی در می­آیند.

  • رنگ آمیزی آهن

در این روش میزان ذخایر آهن مغز استخوان، جهت تشخیص بیماری های هماتولوژیک مانند انواع آنمی ها ارزیابی می شود.

  • رنگ آمیزی PAS

از میانکنش میان گرووهای اسیدی و آلدئیدی در رنگ آمیزی جهت بررسی لنفوسیت های نمونه مغز استخوان بیماران مشکوک به لوسمی استفاده می­شود. سلول های بلاست که تا اندازه ای حالت گرانولیشن PAS مثبت و خنثی دارند، می توانند به ردیف های لنفاتیک نسبت داده شوند.

  • رنگ آمیزی میلوپراکسیداز (MPO)

بواسطه واکنش های اکسیداسیون و احیای آنزیم پراکسیداز، حضور یا عدم حضور آنزیم میلوپراکسیداز گلبول های سفید در اسمیر مغز استخوان بیماران مشکوک به لوسمی بررسی می­شود.

2- بیوبانک

این مرکز در راستای انجام پژوهش­های متعدد در زمینه سرطان و هم چنین ارتقای سطح دانش در زمینه سلامت و بیماری سرطان اقدام به انجام طرح بیوبانک نموده است. در این طرح نمونه­های خونی بیماران مربوط به انواع سرطان جمع آوری شده و ذخایر ژنتیکی آنها ضمن کدبندی شدن، ذخیره می گردند. اطلاعات مربوط به بیماران و ماده ژنتیکی آنها در نرم افزار بیوبانک ثبت شده و به منظور حفظ کیفیت نمونه­ها، این نمونه­ها در فریزرهای 80- درجه سانتیگراد نگهداری می شوند. روند انجام این طرح رو به افزایش و ارتقا می­باشد که می­تواند بستر مناسبی را برای تحقیقات زیست- پزشکی در زمینه­های ژنومیک، پزشکی انفرادی، بررسی پلی مورفیسم­های ژنتیکی (SNP)، بررسی بیومارکرهای مربوط به انواع سرطان و مطالعات همراهی کل ژنوم (GWAS) فراهم آورد.

3- تشخیص مولکولی

بخش مولکولی آزمایشگاه جامع سرطان با بکارگیری روش Real-Time PCR کلیه آزمون­های مرتبط با آنکولوژی را با استفاده از دستگاه­های پیشرفته (Bio Rad) به صورت کمی و کیفی انجام می­دهد.

این آزمایشات عبارتند از:

ردیف

نام ازمایش

اساس آزمایش

1

اندازه گیری کمی ترانسلوکاسیون BCR-ABL (p210)

کمی

2

شناسایی ترانسلوکاسیون BCR-ABL (p210)

کیفی

3

شناسایی ترانسلوکاسیون BCR-ABL (p190)

کیفی

4

شناسایی ترانسلوکاسیون  PML/RARa

کیفی

5

شناسایی ترانسلوکاسیون  MLL/AF4

کیفی

6

شناسایی ترانسلوکاسیون  AML1/ETO

کیفی

7

شناسایی ترانسلوکاسیون  CBFb/ MYH11

کیفی

8

شناسایی ترانسلوکاسیون  MLL/AF9

کیفی

9

شناسایی ترانسلوکاسیون  TEL/AML1

کیفی

10

شناسایی ترانسلوکاسیون  E2A/PBX11

کیفی

11

شناسایی موتاسیون  JAK2

کیفی

12

شناسایی همزمان 5 نوع ترانسلوکاسیونMLL/AF9, PML/RARa AML1/ETO MLL/AF10, CBFb/MYH11 مربوط به سرطان AML

کیفی

13

شناسایی همزمان 5 نوع ترانسلوکاسیون MLL/AF4 TEL/AML1, BCR-ABL/P190, SIL/TAL,  وE2A/PBX1  مربوط به سرطان ALL

کیفی

14

شناسایی همزمان 3 نوع ترانسلوکاسیون  BCR-ABL (p190, p210, p230)

کیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- ژنتیک پزشکی

    کاریوتایپینگ و FISH

5- ایمنولوژی بالینی

  • فلوسیتومتری

در حال حاضر این آزمایشگاه مجهز به دستگاه پیشرفته فلوسیتومتری بوده و آماده ارائه طیف وسیعی از خدمات تشخیصی می باشد.

این خدمات عبارتند از:

- ایمنوفنوتایپینگ و تعیین زیرکلاس­های لنفوسیت­های خون (تشخیص ناهنجاری­های مرتبط با لنفوسیت ها)

- تشخیص زیرکلاس های لوسمی­ها و لنفوم­های حاد و مزمن با ارائه گستره وسیعی از CD مارکرهای مختلف و انجام آن روی نمونه های خون و مغز استخوان

- تشخیص ناهنجاری­های مختلف نقص ایمنی از طریق سنجش زیرکلاس­های سلول­های مختلف خونی

- اندازه گیری، تعیین شمارش مطلق و پایش لنفوسیت­های T-CD4+ در بیماران HIV مثبت (ایدز)

- سنجش تمامی CD مارکرها به هر دو صورت سطح سلولی و درون سیتوپلاسمی

پنل کامل و گسترده CD مارکرهای قابل سنجش در آزمایشگاه در جدول زیر آورده شده است:

 

 

 

ردیف

CD مارکر

ردیف

CD مارکر

1

CD 2

15

CD 19

2

CD 3

16

CD 20

3

CD 4

17

CD 23

4

CD 5

18

CD 33

5

CD 7

19

CD 34

6

CD 8

20

CD 45

7

CD 10

21

CD 56

8

CD 11a

22

CD 64

9

CD 11b

23

CD 117

10

CD 13c

24

FMC-7

11

CD 14

25

IGM

12

CD 15

26

HLA-DR

13

CD 16

27

MPO

14

CD 18

28

TdT

 

 

6- بخش پژوهشی

آزمایشگاه جامع سرطان در راستای حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی اصیل و کمک به ارتقای جایگاه علمی دانشگاه با توجه به زمینه تحقیقاتی اعضای هیات علمی و توان علمی دانشجویان مستعد آمادگی خود را برای پذیرش طرح های پیشنهادی در محورهای ژنتیک پزشکی، علوم سلولی و مولکولی و ایمونولوژی اعلام می دارد.

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶