ﺳﻪشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۲۱ ۴۷۷ مرتبه

جلسات شورای پژوهشی

جهت مشاهده طرح های مصوب در هر یک از جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان گوارش بر روی شماره جلسه کلیک نمایید

- جلسه هفتم دوشنبه 95/06/29

-جلسه هشتم دوشنبه 95/08/17

-جلسه نهم دوشنبه 95/10/20

-جلسه دهم دوشنبه 95/12/09

جلسه یازدهم دوشنبه 96/02/25

-جلسه دوازدهم دوشنبه 96/04/26

-جلسه سیزدهم دوشنبه 96/06/13

-جلسه چهاردهم دوشنبه 96/07/24

-جلسه پانزدهم دوشنبه 96/08/15

- جلسه شانزدهم سه شنبه 96/10/12

- جلسه هفدهم دوشنبه 96/11/09

- جلسه هجدهم دوشنبه 96/12/14

- جلسه نوزدهم دوشنبه 97/02/10

- جلسه بیستم دوشنبه 97/03/07

- جلسه بیست و یکم دوشنبه 97/04/25

- جلسه بیست ودوم دوشنبه 97/07/16

-جلسه بیست و سوم دوشنبه 97/09/19

-جلسه بیست و چهارم دوشنبه 97/11/08

-جلسه بیست و پنج دوشنبه 98/01/26

-جلسه بیست و شش دوشنبه98/02/16

-جلسه بیست و هفت دوشنبه 98/02/30

-جلسه بیست و هشت دوشنبه 98/03/20

-جلسه بیست و نهم دوشنبه98/04/24

-جلسه سی ام 98/05/14

جلسه سی و یکم دوشنبه 98/06/25

جلسه سی و دوم دوشنبه98/07/22

-جلسه سی و سوم 98/09/04

جلسه سی و چهارم 98/09/25

جلسه سی و پنجم 98/10/23

جلسه سی و ششم 98/11/21

جلسه سی و هفتم

جلسه سی و هشتم

 

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶